univerzální řešení

GEODÉZIE A PROJEKČNÍ ČINNOST

PROJEKCE

• Dokumentace pro územní řízení
• Dokumentace pro stavební povolení
• Dokumentace pro výběr dodavatele (tzv. tendrová dokumentace)
• Dokumentace pro provedení stavby
• Dokumentace skutečného provedení stavby • Zpracování projektové dokumentace včetně majetkoprávních projednání, projednání se správci ostatních inženýrských sítí a získání stavebního povolení
• Projekce venkovních a kabelových vedení NN, VN a distribučních trafostanic
• Projekce průmyslových rozvodů NN, VN včetně odběratelských trafostanic, měření, regulace a dálkového ovládání
• Výpočty veřejného osvětlení
• Zpracování studie pro dotační programy EU
• Studie pro potřeby územních a regulačních plánů nebo územních rozhodnutí
• Optimalizace stávajícího osvětlení – snižování spotřeby elektrické energie
• Standardizace veřejného osvětlení – vytvoření optimálního standardu používaných typů svítidel, stožárů, svorkovnic a kabeláže pro danou lokalitu
• Veškeré konzultace týkající se veřejného osvětlení
• Geodetické zaměření stávajícího stavu
• Tvorba výstupů pro digitální technické mapy a Geoportály Naše společnost je smluvním partnerem společnosti ČEZ Distribuce a.s. pro realizaci staveb a zpracování projektových dokumentací zařízení distribuční soustavy v napěťových hladinách VN a NN. V rámci tohoto smluvního vztahu komplexně zajišťujeme pro spol. ČEZ Distribuce a.s. i vklady věcných břemen pro zařízení distribuční soustavy.

KONTAKTY

Tel: +420 312 645 061
Mobil: +420 605 272 724  

Bc. Jakub Tomek – projektant
E-mail: tomek@uniservis-hasek.cz  

Jakub Horyna – projektant
E-mail: horyna@uniservis-hasek.cz  

Ing. Martin Skuček – projektant
E-mail: skucek@uniservis-hasek.cz  

Aneta Krumlovská – inženýring
E-mail: krumlovska@uniservis-hasek.cz  

GEODÉZIE

Inženýrská geodézie
• Měření polohopisných a výškopisných podkladů pro projektování inženýrských sítí a staveb, včetně zákresu aktuální katastrální mapy
• zřízení vytyčovací sítě staveb, polohové i výškové
• zaměření inženýrských sítí (voda, plyn, elektřina, kanalizace, veřejné osvětlení, telefon)
• zaměřování a výpočty kubatur
• vyhledání podzemních vedení
• prostorové vytyčení polohy stavebního objektu
• sledování a vyhodnocení polohových a výškových posunů stavebních objektů
• dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS)
• zeměměřické práce při pozemkových úpravách
• tvorba technických map a podkladů pro geoportály
• pasportizace staveb Geodézie v katastru nemovitostí
• vyhotovení geometrického plánu na vyznačení stavby (rozestavěné, ke kolaudaci, k rekolaudaci)
• vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku
• vyhotovení geometrického plánu na vyznačení věcného břemene
• zajištění vkladů věcných břemen pro zařízení distribuční soustavy
• vyhotovení geometrického plánu na doplnění pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci
• vyhotovení geometrického plánu na zpřesnění vlastnických hranic a výměry
• vytyčení hranic pozemků
• vyznačení vlastnických hranic do polohopisných a výškopisných plánů pro další projektování
• poradenství v oblasti katastru nemovitostí

KONTAKTY

Vedoucí střediska: Bc. Staniura Radislav
Mobil: +420 702 091 026
E-mail: staniura@uniservis-hasek.cz  

Tomáš Sochor – geodet
Telefon: +420 312 645 061
E-mail: sochor@uniservis-hasek.cz

Ukázka realizovaných projektů

Nabízím Vám služby v oblasti vytyčování staveb, tvorby mapových podkladu pro projekční činnost, zaměřování skutečných provedení inženýrských sítí a veškeré geodetické práce pro katastr nemovitostí jako geometrické plány, vytyčování hranic pozemku a další.

You does not have projects to display for current MGT Portfolio Grid element settings.